Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO

„PRZYSTAŃ SARBINOWO” – Domki Nad Morzem

ul. Wrzosowa 40, 76-034 Sarbinowo

 1. Niniejszy Regulamin został opracowany z myślą o zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego pobytu Gości korzystających z ośrodka „Przystań Sarbinowo”
 2. Regulamin określa warunki rezerwacji i pobytu w ośrodku.
 3. Dokonanie rezerwacji stanowi jednocześnie zawarcie umowy pomiędzy Ośrodkiem zwanym Wynajmującym a Gościem zwanym Najemcą na warunkach określonych w nn. Regulaminie oraz cenniku.
 4. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłacenie zadatku w wysokości 30% ceny za pobyt.
 6. Wpłaty należy dokonać w ciągu 2 dni od rezerwacji wstępnej (telefonicznej lub e-mailowej) na wskazany poniżej nr konta.
  Nr konta: 02 1240 1170 1111 0010 8838 8176
 7. W tytule przelewu należy podać numer rezerwacji.
 8. W momencie wpłacenia zadatku (dokonania rezerwacji) umowę najmu uważa się za zawartą. W przypadku braku wpłaty zadatku w terminie jw., rezerwacja jest anulowana.
 9. W razie rezygnacji z pobytu, zadatek za rezerwację nie podlega zwrotowi.
 10. Pozostałą część kwoty za pobyt wraz z opłatą miejscową należy uregulować gotówką, kartą płatniczą lub bonem turystycznym w dniu przyjazdu przed zakwaterowaniem.
 11. Najemca zobowiązany jest do uregulowania całej należności za pobyt nawet, jeśli z przyczyn niezależnych od Wynajmującego, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, warunki pogodowe, trudności komunikacyjne itp.).
 12. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 300,00 zł na poczet zabezpieczenia na wypadek uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia ośrodka..
 13. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
 14. Najemca zobowiązany jest do poinformowania Wynajmującego najpóźniej 1 dzień przed przyjazdem lub wyjazdem, jeśli godzina przyjazdu lub wyjazdu jest inna niż w Regulaminie. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną godzinę, Najemca zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznego Wynajmującego. W sytuacji, gdy Najemca nie zgłosi się w ośrodku w umówionym dniu przyjazdu i nie ureguluje należności, rezerwację uznaje się za niebyłą..
 15. Przekazanie i zdanie domku odbywa się w obecności Właściciela ośrodka lub osoby upoważnionej.
 16. W czasie zakwaterowania przekazane zostaną informacje o wyposażeniu domków wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego pomieszczeń i wyposażenia..
 17. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy i wyraża zgodę, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcie usterek wykonane zostało na jego koszt.
 18. Wszelkie usterki sprzętu oraz mienia wynikłe z użytkowania, należy zgłaszać niezwłocznie personelowi ośrodka lub pod wskazany numer telefonu. Zabrania się podejmowania samodzielnej naprawy sprzętu będącego na wyposażeniu ośrodka. W domkach obowiązuje zakaz przestawiania mebli.
 19. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz świeczek. Zakaz palenia obowiązuje również na terenie placu zabaw.
 20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej, w domkach obowiązuje całkowity zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub sprzętu zasilanych energią elektryczną lub gazową nie będących na wyposażeniu domków i mogących spowodować zagrożenie pożarowe, np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych itp.
 21. Zabrania się wnoszenia do domków materiałów łatwopalnych, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 22. Przebywanie osób trzecich w domkach i na terenie ośrodka jest zabronione, z infrastruktury ośrodka mogą korzystać tylko zameldowani Goście.
 23. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach mienie Gościa, przedmioty wartościowe i środki pieniężne oraz wszelkie inne rzeczy należące do Gości, jak również za kradzież bagaży w czasie pobytu. Ośrodek nie ponosi również odpowiedzialności za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku osoby trzeciej).
 24. Ośrodek zapewnia Gościom bezpłatny parking na terenie obiektu. Do każdego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe wskazane przez personel ośrodka. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia, kradzieże i straty.
 25. W domkach obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb.
 26. Grillowanie możliwe jest tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu. Użytkownicy grilla zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny należy zapewnić we własnym zakresie.
 27. Dzieci mogą przebywać na placu zabaw tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za ew. szkody na zdrowiu spowodowane korzystaniem z placu zabaw.
 28. Ze względu na bezpieczeństwo Gości na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz gry w piłkę.
 29. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00 – 07:00.
 30. W przypadku, gdy Najemca narusza lub zakłóca spokój i dobra sąsiadów, nie przestrzega zapisów nn. Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących zasad współżycia między ludźmi, Wynajmujący ma prawo zażądać natychmiastowego opuszczenia obiektu lub wypowiedzenia umowy bez prawa do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu oraz wszelkich odszkodowań..
 31. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców, spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, sygnału internetowego i telewizyjnego itp.
 32. Ośrodek akceptuje pobyt małych, spokojnych zwierząt domowych. O pobycie pupila prosimy poinformować przy rezerwacji wstępnej. Ze względów bezpieczeństwa Gości, psy na terenie ośrodka muszą przebywać obowiązkowo na smyczy i nie mogą naruszać prywatności oraz zakłócać pobytu innym Gościom oraz sąsiadom. Właściciele zwierząt mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach. W domku panuje całkowity zakaz przebywania zwierząt domowych na kanapie bądź w łóżkach. Gość ponosi odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wyrządzone przez ich pupili.
 33. Goście zobowiązani są do utrzymywania ładu i porządku w domkach oraz do zdania domku w stanie zastanym. Obejmuje to w szczególności bieżące wyrzucanie śmieci, pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych. W przypadku nie posprzątania domku przed wyjazdem pobierana będzie opłata w wysokości 150,00 zł stanowiąca rekompensatę tytułem końcowego sprzątania domku.
 34. W domkach obowiązuje całkowity zakaz wrzucania do muszli klozetowej innych rzeczy niż papier toaletowy.
 35. Do dokonania rezerwacji niezbędne jest przekazanie, przez Najemcę następujących danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu do kontaktu w celu realizacji umowy rezerwacji i dopełnienia obowiązku regulowania obowiązkowej opłaty miejscowej do Urzędu Gminy Mielno.
  Podstawą tych działań jest art. 6 ust. 1 lit b (dane są niezbędne do umowy pomiędzy Najemcą, a Wynajmującym) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanego RODO). W przypadku niepodania danych rezerwacja nie będzie mogła zostać dokonana. Administratorem przekazanych przez Najemcę danych jest:
  PROARTEC Artur Zych, ul. Wrzosowa 40, 76-034 Sarbinowo,
  NIP: 5271710590, tel. 501 555 501
  a) Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych: domki@przystansarbinowo.pl
  b) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat
  c) Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i uzyskania ich kopii.
  d) Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
  f) Wynajmujący udostępnia dane: w przypadku wystawienia faktury VAT – zewnętrznej obsłudze księgowo-kadrowej, zewnętrznej firmie utrzymującej serwery pocztowe, zewnętrznej firmie wspierającej administrację ośrodkiem.
 36. Na prośbę Klienta, ośrodek wystawia fakturę VAT i przesyła ją w formie elektronicznej na wskazany przez Klienta e-mail. W przypadku tym, prosimy o informację w momencie wstępnej rezerwacji wraz z danymi do faktury.
 37. Prawem właściwym dla wszystkich sporów pomiędzy Wynajmującym a Najemcą jest prawo polskie, ew. spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Właściciela
 38. Niniejszy Regulamin został sporządzony i zatwierdzony przez Właściciela obiektu i wchodzi w życie z dniem podpisania, tj. 01.01.2022.

Uwaga:

JEŻELI WYNAJMUJĄCY NIE ZGŁOSI SIĘ W OŚRODKU W UMÓWIONYM DNIU I NIE UREGULUJE NALEŻNOŚCI DO GODZINY 18:00, REZERWACJĘ UZNAJE SIĘ ZA NIEBYŁĄ!